ماشینکاری سی ان سی روی سنگ

مه - 27
2018

ماشینکاری سی ان سی روی سنگ

 

1-ماشینکاری طرح مینیاتوری ( استاد فرشچیان) روی سنگ هرسین به ارتفاع 120 سانت

مینیاتوری روی سنگ


2-فروهر هخامنشی

فروهر هخامنشی


3-شیر بالدار هخامنشی

شیر بالدار هخامنشی


4-کتیبه هخامنشی 02

کتیبه هخامنشی


5-کتیبه هخامنشی 03

 


6-


7- سرباز هخامنشی

تابلوی سنگی سرباز هخامنشی


8-داریوش هخامنشی

تابلوی داریوش هخامنشی


9-کتیبه دربار خشایارشاه

کتیبه دربار خشایارشاه


3-ماشینکاری آیات قرآنی با خط کوفی بنایی در ارتفاع 120 سانت

تابلوی سنگی قرآنیتابلوی سنگی قرآنی

 


4-ماشینکاری روی عقیق

سی ان سی عقیق

 


5-

مجسمه سنگی مجسمه مریم مقدس مجسمه سنگی مادر مجسمه مادر