فروش مدلهای سه بعدی هخامنشی

آگوست - 03
2017
هخامنشی

فروش مدلهای سه بعدی هخامنشی

 

 

هخامنشی

                                                         

1-مدل سه بعدی هخامنشی

نمونه ماشینکاری شده روی چوب

 

 

 

 

 

 

 

 


2-مدل سه بعدی سرباز هخامنشی  
سرباز هخامنشی


3-مدل سه بعدی فروهر هخامنشی

مدل سه بعدی فروهر
فروهر با گل لوتوس

 

 

 

 

نمونه ماشینکاری شده به عنوان تخته نرد

 

 


4-مدل سه بعدی شیر هخامنشی


5-مدل سه بعدی داریوش هخامنشی


6- مدل سه بعدی تابلوی هخامنشی(کتیبه 1)

نمونه ماشینکاری شده روی چوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7-مدل سه بعدی ستون هخامنشی


8-مدل گل هخامنشی مناسب برای حاشیه تابلو


9-مدل گل هخامنشی مناسب برای گوشه فریم تابلو


10-مدل سه بعدی گل هخامنشی

گل هخامنشی


11-مدل سه بعدی طاق هخامنشی

طاق هخامنشی


12-مدل سه بعدی گل لوتوس


13-مدل سه بعدی تابلوی هخامنشی(کتیبه 2)

تابلوی هخامنشی


14-مدل سه بعدی دستبند هخامنشی


15- 

 


16-مدل سه بعدی ستون هخامنشی (طرح کله گاوی)

ستون هخامنشی چوبی

 

 

 

 

 

 

 

 


17-مدل سه بعدی هخامنشی (قسمتی از دروازه ملل هخامنشی)

دروازه ملل هخامنشی


17-مدل سه بعدی هخامنشی (قسمتی از دروازه ملل هخامنشی)

مدل هخامنشی


18-مدل سه بعدی کتیبه خشایارشاه با دوتن از خدمه اش


19-قاب آینه طرح هخامنشی


20-طراحی سه بعدی هخامنشی.تقابل شهریار و شیر

 

طراحی سه بعدی هخامنشی.تقابل شهریار و شیر